Ruimte geeft Rust , februari 2018, versie 1
K.v.K. 70755507
Pagina 1 van 2
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
TOEPASSING.
Artikel 1.
1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Ruimte geeft Rust – hierna te noemen de opdrachtnemer – zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing.
2. Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is titel 7 van boek 7 BW van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden of de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken.
3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
4. De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5. Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de voorwaarden onverminderd van kracht.
OFFERTES; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN.
Artikel 2.
1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een opdracht is alleen rechtsgeldig, indien zij schriftelijk wordt ingediend en zij een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden bevat.
3. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld.
4. Aanvaarding van opdrachten of van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien dit schriftelijk is geschied.
5. De schriftelijke aanvaarding van de mondelinge opdrachten en van mondelinge wijzigingen dient een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden te bevatten.
6. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.
7. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de betrokken partijen van de schriftelijke bevestiging van die overeenkomst. De rechtsgevolgen treden eerst in, vanaf de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de bevestiging.
ZEKERHEID EN OPSCHORTING.
Artikel 3.
De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en zo nodig de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.
GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER.
Artikel 4.
1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie.
2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT.
Artikel 5.
1. De opdrachtnemer is gehouden de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.
2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.
3. De met opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting voor opdrachtnemer; niet tot een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer zich te alle tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.
GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT.
Artikel 6.
1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. De opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 6.1 van dit artikel opleggen aan haar personeel.
3. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer verstrekte informatie waarvan opdrachtgever het vertrouwelijke karakter mag veronderstellen, vertrouwelijk behandelen.
4. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
Artikel 7.
1. Indien het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is de opdrachtnemer gerechtigd, wanneer deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de opdracht niet, niet tijdig, of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer van de opdrachtnemer gevergd kan worden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden is.
2. Hetzelfde recht als in het vorige lid van dit artikel omschreven heeft de opdrachtnemer in het geval van:
• mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar;
• Contingentering of andere overheidsmaatregelen;
• Werkstaking;
• Stremming van vervoer;
• Brand
3. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in geval van ontbinding volgens dit artikel, pro rata afgerekend.
MEDEDELINGSPLICHT.
Artikel 8.
In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN.
Artikel 9.
1. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
2. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
3. De tariefsaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld teneinde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
4. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. In de offerte wordt duidelijk aangegeven welke bedragen nodig zijn voor voorbereiding/ontwikkeling, materiaalkosten en honorarium voor begeleiding/adviezen.
5. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat de opdrachtnemer reis en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever en zullen door deze rechtstreeks aan betreffende crediteur dienen te worden voldaan.
6. De door opdrachtnemer gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit declaraties van ingeschakelde derden.
7. De opdrachtnemer zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.
BETALINGSVOORWAARDEN.
Ruimte geeft Rust , februari 2018, versie 1
K.v.K. 70755507
Pagina 2 van 2
Artikel 10.
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na dagtekening van de declaratie, op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
2. Indien opdrachtgever het bedrag van de declaratie zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in verzuim is aan opdrachtnemer rente verschuldigd over de periode, waarin hij in verzuim blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus 3 %.
4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, dan wel de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, onverminderd opdrachtnemers verdere rechten.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het gehele bedrag der declaratie aansprakelijk.
6. Indien opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 14 dagen na de declaratiedatum mee te delen op straffe van verval van het recht op reclame.
7. Het enkele feit van reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden heft op generlei wijze de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden op.
8. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer 14 daqen de tijd om te kiezen tussen aanpassing van het bedrag van de declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van mogelijke afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever ter zake reeds betaalde. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de naar aanleiding van dit artikel lid bij de opdrachtgever ontstane schade, met inachtneming van het hierna in art. 11 bepaalde.
9. Alle buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) .
AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 11.
1. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
2. Indien de opdrachtgever de aan enige dienst of opdracht verbonden risico ter verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaal door deze derde, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de opdrachtnemer vervalt.
3. Bij de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, wordt door de opdrachtgever gegarandeerd dat verwerking van dergelijk materiaal niet in strijd is met enig wettig voorschrift, dan wel met de maatschappelijke overtuiging. De opdrachtnemer is gerechtigd verwerking van het materiaal te weigeren c.q., te beëindigen als dit naar haar mening wel het geval is. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor enige aanspraken ter zake.
4. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
6. In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN ANNULERING.
Artikel 12.
1. Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door partijen overeengekomen tijdstip.
2. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beeindigen zonder dat de beendigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beendiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te annuleren of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor opdrachtnemer haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verplaatsen in geval van cursussen en trainingen op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
5. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledig afgesproken tarief in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.
ONTBINDING.
Artikel 13.
De opdrachtnemer is, behalve in het geval van Art. 7 gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
1. De opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn (financiele) verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
2. De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
3. De opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn.
RETENTIERECHT.
Artikel 14.
Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.
EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Artikel 15.
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer.
2. Bij niet betaling heeft de opdrachtnemer het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
3. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals naslagwerken, testen, magazines, boeken, teksten enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen en dergelijke welke bij een opdracht door opdrachtnemer worden gebruikt, alsmede boeken welke door opdrachtnemer zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.
4. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door de opdrachtgever zal opdrachtnemer deze kosten verhalen op de opdrachtgever.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als rederlijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
GESCHILLEN.
Artikel 16.
Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is, afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering, hetzij de Arrondissementsrechtbank, hetzij het kantongerecht te Groningen bevoegd.
TOEPASSELIJK RECHT.
Artikel 17.
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.